"Erdem'li Olmanın Ayrıcalığını Yaşayın"
Anasayfa Ürünler Çözümler Destek Servis Kurumsal Kariyer İletişim

Çözümler

Baský Yönetimi

Kurumsal Çözümler

Veri Güvenliði

Yazýlýmsal Çözümler

Veri Güvenliði


 

Bilgi Güvenliði ve Denetimi

 

Ýþ süreçlerinizdeki bilgilerin korunmasý, hýzla artan remote ve mobil kaynaklar, farklý formatlar ve bilginin deðeri nedeni ile hiç bu kadar önemli bir düzeyde olmamýþtý. Hepsinden önemlisi, müþterilerinizin güvenini kazanmak, onlarýn bilgilerini güvenli bir þekilde yönetiyor olmak sizlerin büyümesi için olmazsa olmaz konuma geldi.

 

Sadece Dijital Deðil

 

Kritik bilgilerin koruma altýna alýnmasý sadece dijital veriler ile sýnýrlý deðil. Daha fazla bilgi - özellikle müþteri bilgisi - kaðýtlarda bulunuyor. Bilginin kaynaðý olarak önce kaðýt, sonra mail ve son olarak dijital formlar ve dökümanlar kullanýlýyor.

 

"Çalýþanlar verileri çeþitli yollardan çalmaktadýr. Ýlginç olan ise deðerli müþteri ve ya þirket bilgisi çalan çalýþanlarýn önemli bir kýsmý (%61) bilgiyi kaðýt ya da dosya olarak ele geçirmektedir."1

 

Güvenlik politikasýna sahip olmayan þirketler, artan bilgi hýrsýzlýðý karþýsýnda savunmasýz kalmaktalar. Bunun farkýna varan iþletmeler bilgi güvenliðini IT ile beraber birincil öncelik haline getirmiþ durumdalar.

 

Erdem ile Bilgileriniz Güvende

 

Erdem, verilerinizi döküman yönetiminin 3 evresinde güvende tutar: Giriþ (verilerin oluþturulmasý), Süreç (verilerin iþ süreçlerinizdeki akýþý) ve çýktý (bilgiyi iþinize deðer katan þekilde yönetir).

Bilgilerinize nasýl eriþildiði, nasýl kullanýldýðý ve nasýl depolandýðýný anlýyor ve optimize ediyoruz.

Erdem, verilerinizi güven altýna alan, müþteri bilgilerinizi koruyan ve sizlere tamamen iþinize odaklanma þansý veren çözümleri ile sizlere yardýmcý olur.

1Ponemon Institute. (2009). Data Loss Risks During Downsizing.

Anasayfa | Hakkımızda | Ürünler | Servisler | Haber & Duyurular | İletişim Copyright 2021 | Design by binteraktif web services