"Erdem'li Olmanın Ayrıcalığını Yaşayın"
Anasayfa Ürünler Çözümler Destek Servis Kurumsal Kariyer İletişim

Servis

Online Destek

Servis Noktalarý

Teknik Servis

Teknik Servis

Vizyonumuz

Erdem Büro Makineleri, teknik servis anlayýþýný iki kelime ile özetler: Kalite ve Hýz.

Kalite:

Teknik servis, müþteri memnuniyeti açýsýndan firmamýz için anahtar noktadýr. Kaliteli ve güleryüzlü hizmet, online, mobil ve yerinde destek hizmetlerindeki servis kalitemiz, firmamýzýn baþarýsýnýn en önemli aktörüdür. Kalite yönetim sistemimiz firmamýzýn tüm birimleri tarafýndan benimsenir ve aksamadan uygulanýr. Müþterilerimizin beklentileri ve pazar þartlarý doðrultusunda gerektiði gibi deðiþebilen, tutarlý çözümlere hýzlýca ulaþabilen, kendini geliþtirmek için önüne zorlu hedefler koyabilen bir organizasyon yapýsý kaliteli sonuçlar ve hizmetler için olmazsa olmazdýr ve ERDEM vizyonunun temelinde bu anlayýþ vardýr.

Hýz:

Erdem; kalitenin ve hýzýn bileþiminden oluþur. Çözüm ortaklýðý yaptýðýmýz firmalara en hýzlý þekilde destek saðlamak için oluþturulan altyapý, denetim mekanizmalarý tarafýndan sürekli denetime tabidir. Hýzý yakalamak için geliþtirilen teknolojiler devamlý takip edilir ve optimum düzeyde servis organizasyonumuza entegre edilir, asla kaliteden ödün vermeden.


Anasayfa | Hakkımızda | Ürünler | Servisler | Haber & Duyurular | İletişim Copyright 2021 | Design by binteraktif web services