"Erdem'li Olmanın Ayrıcalığını Yaşayın"
Anasayfa Ürünler Çözümler Destek Servis Kurumsal Kariyer İletişim

Kurumsal

Hakkýmýzda

Haber ve Duyurular

Resim Galerisi

Hakkýmýzda

Tecrübe ve Kalite

 

Erdem Büro Makinalarý 9 yýldýr Türkiye baský sektörünün öncü firmasý rolünü elinde bulunduruyor.

2005 yýlýnda Lanier bölge bayiliði ile ofis dökümantasyon çözüm ortaðý olarak sektördeki rolünü saðlamlaþtýran ERDEM, Nashuatec teknolojik gücü beraberinde, 2014 yýlýnda geniþ ürün yelpazesi ile profesyonel, kurumsal ve ticari iþletmelere dijital baský sistemleri, belge yönetimi ve yazýlým çözümleri hizmeti veren bir teknoloji hizmetleri þirketi grubu konumuna geldi. Nashuatec Türkiye geneline daðýtýmýný saðlayacak að ve tecrübesi ile sektörün öncü firmalarý arasýnda yerini almaktadýr.

 

 

KAPSAYICI AÐ

 

Türkiye genelinde, 55 çözüm ortaðý ile coðrafyanýn tamamýný kapsayan ERDEM, çözüm ortaðý olduðu firmalara 7/24 kesintisi destek vermekte, uzman kadrosu ile profesyonel yönetimi birleþtirmektedir.

 

 

GELECEÐÝ ÖNGÖREN ANLAYIÞ

 

Günümüz baský teknolojileri sektöründeki eðilimleri güncel olarak takip eden ve baðýmsýz pazar araþtýrmalarý gerçekleþtiren ERDEM, kýsa, orta ve uzun vadeli yatýrým planlarýný çözüm ortaðý olduðu firmalarý teknolojik altyapýsý ile kesintisiz destekleyecek þekilde gerçekleþtirmektedir.

Dünya baský teknolojileri kamuoyunda genel kabul, yaklaþan 10 yýllýk süreç içerisinde baský hacminin düþeceði ve yazýlýmsal çözümlerin ön plana çýkacaðý yönünde. Nashuatec ile bilgi akýþýný kesintisiz devam ettiren ERDEM, gelecek planlarýný ve yapýlanmasýný, MDS (Managed Document Service) temelleri üzerine konumlandýrmaktadýr.

 

 

MDS = ÜRÜN + SERVÝS + TEKNOLOJÝK ALTYAPI

 

Baský sektöründe 2010 yýlý itibarý ile maliyetleri düþürme yönlü eðilimin hýz kazanmasý sonucunda ERDEM DHM Project (Döküman Hizmetleri Yönetimi) adý verilen ve firmalarýn doküman yönetim maliyetlerini % 30’a varan oranda düþürme garantisi verdiði bir projenin startýný verme kararý aldý. 2012 Ocak ayý itibarý ile de “DHM Project” aktif olarak hayata konuldu.

DHM, birbiri ile girift hale gelen ürün ve servis hizmetlerini daha kapsamlý, üretken ve düþük maliyetli bir proje haline dönüþtürme amacý gütmektedir. Bunun içerisine firmalarýn baský, görüntüleme, evrak daðýtým ve dosya oluþturma gibi, basýlý veya dijital evrak yönetimi girmektedir. Çýkýþ noktasý, çalýþanlarýn günlük mesaisinin % 20’sini var olan belgeleri aramak veya yeniden oluþturmak için harcamasý olmuþtur (IBM 2009 verileri). Büyük þirketlerin, doðru þekilde yönetilmeyen doküman sistemleri nedeni ile 1.000 çalýþan için yýlda 5.7 milyon dolar kayýp yaþadýðý gerçeði saptanmýþ bulunmaktadýr (IDC 2010).

Anasayfa | Hakkımızda | Ürünler | Servisler | Haber & Duyurular | İletişim Copyright 2021 | Design by binteraktif web services