"Erdem'li Olmanın Ayrıcalığını Yaşayın"
Anasayfa Ürünler Çözümler Destek Servis Kurumsal Kariyer İletişim

Kariyer

Erdem`li Olmak

Kariyer Planlama

Erdem`li Olmak

\"\\"\\\\"Ben\\"\"

 

Ben deðil: BÝZ

 

9 yýldýr sektörün öncü firmasý olarak sayýsýz baþarýya imza atan, baský sektörünün bir çok yeniliðini bizzat Türkiye'ye taþýyan Erdem Büro Makineleri, çalýþanlarý ile beraber kaliteli hizmet anlayýþýný, yenilikçi düþünceyi ve müþteri odaklý yaklaþýmý biraraya getirerek þirket bünyesinde ben deðil "BÝZ" kültürünü oturtmayý baþarmýþ ender firmalardandýr.

 

Çalýþanlarýnýn geliþim alanlarýna yönelik kesintisiz destek içerisinde bulunan ERDEM, doðru iþe doðru insan vizyonuyla hareket eden bir kültüre sahiptir. Bünyesine katacaðý kiþileri çözüm odaklý, uygulayýcý, geliþen ve deðer katan bireyler arasýndan seçer.

 

Çalýþanlarýn sürekli geliþimi ve potansiyellerini gerçekleþtirmeleri için geliþim ortamý ve fýrsatý yaratmak, yöneticilerin, çalýþanlarýn geliþim sorumluluðunu üstlendiði bir kültür yaratarak çalýþan performansýný düzenli olarak izlemelerini saðlamak ve bununla ilgili açýk iletiþimi desteklemek ERDEM kültürünün deðiþmez parçasýdýr.

 

Erdem Ýnsan Kaynaklarý anlayýþý:

- Katýlýmcý, paylaþýmcý, þeffaf, farklýlýða ve yaratýcýlýða deðer veren bir kültürün oluþturulmasýný ve yaygýnlaþtýrýlmasýný saðlamak;

- Çalýþanlarýn öneri ve beklentilerini dikkate almak;

- Baðlýlýðý güçlendirici yaklaþýmlarý sürekli geliþtirmek;

- Güvenli, saðlýklý, etik deðerlerin yaþatýldýðý, iþ ve özel yaþam arasýndaki dengeyi dikkate alan bir iþ ortamý saðlamak üzerine kuruludur.

 

Anasayfa | Hakkımızda | Ürünler | Servisler | Haber & Duyurular | İletişim Copyright 2021 | Design by binteraktif web services