"Erdem'li Olmanın Ayrıcalığını Yaşayın"
Anasayfa Ürünler Çözümler Destek Servis Kurumsal Kariyer İletişim

Kariyer

Erdem`li Olmak

Kariyer Planlama

Kariyer Planlama

\"\\"\\"\"

ERDEM tarafýndan iþe alýnacak adaylarda aranan ortak özellik, pozisyonun gerektirdiði eðitim, teknik bilgi ve yetkinliklerin yanýnda ERDEM deðerleriyle doðru orantýlý kiþilik özelliklerine sahip olunmasýdýr. Kurumuna ve iþ arkadaþlarýna baðlýlýk, yoðun bir iþ temposunda yaratýcý çalýþabilmek ve yenilikçi fikirler üretebilmek öncelikli deðerlendirilen kriterlerdir.

 

ERDEM iþe alým sürecinde aþaðýdaki özellikleri dikkate alýr:

 

  • Asgari Eðitim Düzeyi: Görev alacaðý pozisyona göre deðiþmektedir. Genellikle üniversite mezunu tercih edilmektedir.
  • Asgari Mezuniyet Derecesi: Mezuniyet derecesine bakýlmamaktadýr.
  • Yabancý Dil: Görev alacaðý pozisyone göre en az bir yabancý dil (Ýngilizce olmasý tercih sebebidir)
  • Deneyim: Alýnacak göreve göre deðiþmektedir. Deneyimli eleman alýmlarýnýn yaný sýra yeni mezun deneyimsiz eleman alýmlarý da gerçekleþmektedir.
  • Sosyal Özellikler: Þirket kültürüne ve çalýþan profiline uyum saðlayabilecek adaylar tercih edilmektedir.
  • Diðer: Geçmiþ iþ ve eðitim yaþamýnda yüz kýzartýcý herhangi bir kusur iþlememiþ olmasýna önem verilmektedir.
  • Askerlikle Ýlgili Uygulamalar: Pozisyonun stratejik önemine baðlý olarak, þirketlerin yönetimleri tarafýndan alýnan kararlar uygulanýr. Genellikle; askerliðini tamamlamýþ ya da pozisyona dayalý olarak askerliðini en az 2 yýl tecil ettirmiþ adaylar tercih edilmektedir.

 

ERDEM, insan kaynaklarý ihtiyacýný www.kariyer.net sitesi üzerinden ve  adresine yapýlacak baþvurular üzerinden karþýlamaktadýr.

Anasayfa | Hakkımızda | Ürünler | Servisler | Haber & Duyurular | İletişim Copyright 2021 | Design by binteraktif web services